Klauzula Informacyjna – polityka RODO

Wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu oraz załączonych plikach (CV lub list motywacyjny), a także we wszystkich zgromadzonych materiałach pozyskanych w toku rekrutacji, dla potrzeb obecnych i kolejnych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych przez Administratorów, o których mowa poniżej.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ze względu na współadministrowanie rekrutacyjnej bazy danych przez MediaCom Warszawa, w przypadku niewyrażenia zgody – aplikacja powinna zostać przesłana listownie. Administratorem danych osobowych jest: Mediacom Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wołoskiej 24, KRS: 0000050676.

Kontakt z administratorami jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail aneta.borowicka@mediacom.com lub pisemnie na wskazany adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonymi przez administratora Inspektorami Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adresy e-mail lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany poniżej.

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego
− podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym celu, • przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych
− podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przechowywane do 12 miesięcy od momentu wysłania aplikacji lub do momentu wycofania zgody. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, biurom pośrednictwa pracy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich
    sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratorów Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratorów, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie w oddziale lub wysyłając e-mail na adres: aneta.borowicka@mediacom. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorami lub z wyznaczonym przez Spółki Inspektorami Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych poniżej danych kontaktowych.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce. Administrator: Mediacom Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wołoskiej 24, KRS: 0000050676; Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dpo@groupm.com.
Share This